Traveller the best travel guy

Reisvoorwaarden

Naast de algemene voorwaarden van de V.Z.W. Geschillencommissie, waarvan de reiziger uitdrukkelijk erkent kennis te hebben genomen, hetzij via de reisbrochure van de reisorganisator, hetzij
door overhandiging van een exemplaar ervan door de reisbemiddelaar, wordt het reiscontract beheerst door onderhavige bijzondere reisvoorwaarden.
AA BTS NV handelt steeds als reisbemiddelaar tussen de reiziger en de leveranciers van verleende diensten en kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor de goede uitvoering van het contract,
overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van het contract tot reisbemiddeling redelijkerwijs mag hebben.
AA BTS NV kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, stakingen, vertragingen, verlies of diefstal van bezittingen of bagage, onregelmatigheden of speciale gebeurtenissen van
welke aard ook, die zich zouden voordoen tijdens de uitvoering van de voorziene diensten.
Voor zover AA BTS NV een reis of verblijf verstrekt, zonder beroep te doen op een reisorganisator, zal haar aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het
reisgenot beperkt zijn tot maximaal de reissom.
Indien op een in het reiscontract begrepen dienst een internationaal verdrag van toepassing is, zal de aansprakelijkheid van AA BTS NV in geen geval hoger zijn dan het bedrag van de
schadevergoeding dat verschuldigd kan zijn krachtens het internationaal verdrag dat deze dienst regelt.
AA BTS NV behoudt zich het recht voor het voorziene programma te wijzigen indien, tengevolge van bepaalde omstandigheden, waarover alleen het agentschap beslist, deze wijzigingen wenselijk
blijken te zijn, zonder dat zij daarbij de wezenlijke kenmerken van de reis of van de te verlenen diensten mag wijzigen.
Elke reiziger die zijn reis annuleert dient de schade die AA BTS NV daardoor lijdt te vergoeden. De schadevergoeding hangt af van de kosten die AA BTS NV werkelijk heeft gehad en van de
bedragen die aan de dienstverleners werden betaald en die niet kunnen worden teruggevorderd.
De reiziger erkent terdege te zijn ingelicht door AA BTS NV van de voorwaarden van een annulatie-, bijstands- en/of elke andere verzekering, alsook betreffende de naam en adres van de
verzekeraar.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn alle facturen bij ontvangst contant betaalbaar. In geval van niet-betaling binnen de 8 dagen na uitgifte van de factuur, zal deze van rechtswege en zonder
voorafgaande aanmaning verhoogd worden met een schadevergoeding gelijk aan 15% van de te betalen som, met een minimum van 50,- Euro. Daarenboven zal deze verhoogde factuur van
rechtswege interest opbrengen aan 1% per maand.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, betaalt de reiziger bij de ondertekening van de bestelbon of van de reisovereenkomst in de zin van art.23§1 en § 4 van de wet van 16 februari 1994, een
voorschot gelijk aan 40% van de totale reissom. Vliegtickets moeten betaald worden op het moment van de uitgifte.
Er wordt overeengekomen dat de bestemmeling van een kredietnota, uitgegeven door AA BTS NV die het bedrag ervan niet heeft opgevraagd binnen een termijn van 12 maanden na de uitgifte,
geacht wordt onherroepelijk te hebben afgezien van het vorderen van de betaling van dit bedrag.
Een wettelijke borgtocht bepaald door Toerisme Vlaanderen en het Garantiefonds dekt onze beroepsverbintenissen onder de door het Koninklijk Besluit van 30 juni 1966, gestelde voorwaarden. Die
borgtocht mag maar worden aangewend na verzending van de schuldenaar bij ter post aangetekende brief van een aanmaning tot betaling en na verzending van een afschrift daarvan aan de
Commissaris-Generaal voor Toerisme, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel (eveneens aangetekend). De verzending van de aanmaning en die van het afschrift moeten gebeuren binnen twaalf maanden
na de uitvoering van de werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan.
Klachten van de reiziger met betrekking tot de uitvoering van het reiscontract worden behandeld door de Geschillencommissie Reizen V.Z.W.
Alle andere geschillen die zouden ontstaan in het raam van het reiscontract, worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen, die uitsluitend het Belgisch recht toepassen.
Maatschappelijke zetel: Straatsburgdok - Noordkaai 21/13 - 2030 Antwerpen

MEER info?

contacteer ons